Regulamin

Regulamin Promocji

Otrzymaj darmową butelkę ”

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Promocja – sprzedaż premiowa telefonu motorola moto g50 prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 09.07.2021 r. do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Organizator – Filip Walotka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą REEQUEST EVENTS-FILIP WALOTKA z siedzibą w Łodzi- ul. Łąkowa, nr 7B, 90-562 Łódź, NIP: 6151670842, REGON: 101004847. Wydającym nagrody w Promocji jest Partner Organizatora.
 1. Partner Organizatora – MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. LENOVO TECHNOLOGY B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie, adres siedziby oddziału ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.St. Warszawy W Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000231320, NIP 1070001985, REGON 140091698.
 1. Partner Handlowy Organizatora (dalej: Partner Handlowy) – Salony sprzedażowe sieci komórkowej „Orange”, obejmujące salony stacjonarne Orange jak i sprzedaż online na stronie: orange.pl
 1. Klient lub Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem lub osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonująca zakupu Urządzenia u Partnera Handlowego – Salony sieci komórkowej „Orange” (na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie), która zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu oraz spełniła wszystkie warunki w nim określone.
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji określający warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych z Promocją.
 1. Nagroda – butelka termiczna o wartości 125 zł brutto.
 1. Urządzenie – smartphone moto g50 marki Motorola.
 1. Strona Internetowa – strona internetowa o adresie: www.hellopromocja.pl na której opublikowane są informacje o Promocji, w tym Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy opisany w dalszej części regulaminu.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy łącznie spełniają poniższe warunki, czyli w okresie od dnia 09.07.2021r. godz. 00:01 do dnia 31.08.2021r. godz. 23:59:
 • dokonali zakupu Urządzenia w sklepie stacjonarnym lub na stronie internetowej Partnera Handlowego Organizatora.
 • wypełnili formularz (dalej „Formularz”) zgłoszenia do Promocji, dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.hellopromocja.pl).
 1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie Klienci, którzy dokonali zakupu Urządzenia u Partnera Handlowego bezpośrednio lub za pośrednictwem jego strony internetowej. Udział Klientów w Promocji jest dobrowolny.
 1. Promocja dotyczy wyłącznie Produktów zakupionych w ramach sieci handlowej Partnera Handlowego Salon Orange i na stronie www Partnera Handlowego.
 1. Wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji nie przekracza jednorazowo kwoty 2000 PLN i jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128)w przypadku, gdy udział w promocji bierze Uczestnik, który nabył Urządzenie w charakterze konsumenta.
 1. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Nagrody w Promocji, stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 1. W przypadku określonym w § 2 ust. 5 do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Uczestnik Promocji, którzy otrzyma Nagrodę zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu otrzymanej w Promocji Nagrody.
 1. Nagrody przyznawane będą według kolejności otrzymania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza, do wyczerpania puli Nagród (o terminie decyduje data wpłynięcia Formularza na serwer).
 1. Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje jednocześnie postanowienia Regulaminu, co oznacza, że zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował jego warunki. Nie może więc powoływać się na jego nieznajomość bądź brak akceptacji jego warunków.

§ 3

Zasady otrzymania Nagrody

 1. Od dnia 09.07.2021 r. godz. 00:01 do dnia 31.08.2021 r. godz. 23:59, Klient przesyła prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszenia udziału w Promocji.
 1. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Promocji należy rozumieć podanie w Formularzu prawdziwych danych w postaci:
 • imię Uczestnika;
 • nazwisko Uczestnika;
 • adres mailowy;
 • numer telefonu;
 • ulica (adres zamieszkania Uczestnika);
 • nr domu / mieszkania / lokalu (adres zamieszkania Uczestnika);
 • kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);
 • miasto (adres zamieszkania Uczestnika);
 • adres dostawy (jeśli jest inny niż zamieszkania);
 • Nazwa, NIP, adres siedziby działalności gospodarczej i dostawy, jeżeli inny niż siedziby (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 • numer IMEI Urządzenia;
 • data zakupu Urządzenia.
 1. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych.
 1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji, Uczestnikowi przysługiwać będzie Nagroda. Nagrody występują w różnych wariantach kolorystycznych i są wydawane losowo.
 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Promocji przekroczy liczbę Nagród, o uzyskaniu Nagrody decydować będzie kolejność otrzymania przez Organizatora Formularza (data, godzina, minuta).
 1. W przypadku braków formalnych w zgłoszeniu do promocji, Uczestnik zostanie wezwany mailem, na adres skrzynki elektronicznej podany w formularzu do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych lub uzupełnienie ich po terminie uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia.
 1. Organizator wezwie Uczestnika do uzupełnienia braków formalnych wyłącznie jeden raz. W przypadku uzupełnienia braków w terminie, powtórna weryfikacja dokonywana będzie przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych. Zgłoszenie zostanie uznane za prawidłowe i dokonane w momencie uzupełnienia jego braków. Błędne podanie danych umożliwiających kontakt (adresu e-mail) uprawnia Organizatora do odrzucenia zgłoszenia bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych.
 1. Wysłanie Nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Promocji i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Promocji, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Promocji, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Weryfikacja nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza.. Zarówno Organizator jak i Partner Organizatora nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Nagrody przez firmę kurierską.
 1. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany Nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Nagrody otrzymanej w ramach Promocji, w stanie nieużywanymi poprzez przesłanie jej na adres: Reequest Events, ul. Wołodyjowksiego 77a, 02-724 Warszawa.

§ 4

Reklamacje związane z Promocją

 1. Reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać Organizatorowi w trakcie trwania Promocji lub maksymalnie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.
 1. Wszelkie reklamacje należy składać w formie e-mailowej na adres: karol.hoffmann@reequest-events.pl Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz dowód zakupu (w formie skanu lub zdjęcia), jak również dokładny opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i wszelkie okoliczności na poparcie zasadności żądania Klienta.
 1. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. Klient składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Promocją wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.

§ 5

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
 1. W związku z przystąpieniem do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w § 5 ust. 4.
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
 • organizacji i prowadzenia Promocji;
 • komunikacji z Uczestnikami;
 • dostarczenia Nagrody i świadczenia usług określonych w Regulaminie;
 • obsługi reklamacji.
 1. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
 • w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług;
 • w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach grupy Motorola
 • w celu zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Motorola dla celów mających związek naruszeniem prawa;
 • w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 1. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że brak podania danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym wiązać się będzie z niemożliwością udziału w konkursie, a w konsekwencji odrzuceniem zgłoszenia.
 1. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu zgłoszenia do Promocji, jak również inne dane podane przez Użytkownika w związku z udziałem w Promocji.
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji.
 1. Organizator jako administrator może ujawnić przetwarzane na potrzeby Promocji dane osobowe uczestników Partnerowi Organizatora jako odbiorcy tych danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO w celu związanym z wydawaniem Nagród Uczestnikom.
 1. W zakresie, w jakim Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku cofnięcia zgody przed wysłaniem Nagrody do Klienta zostanie on wyłączony z udziału w Promocji i nie będzie mu z powodu tego wyłączenia przysługiwać żadne roszczenie, w szczególności o wydanie Nagrody.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6

Postanowienia kcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest podana Klientom na Stronie Internetowej www.hellopromocja.pl. Klient może pobrać Regulamin i utrwalić go na swoim urządzeniu końcowym.
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ewentualne spory związane z niniejszą promocją będą rozpatrywane przed właściwym miejscowo dla Organizatora Sądem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny. Za uzasadniony powód zmiany Regulaminu uznaje się w szczególności każdą z poniższych przyczyn (rozłącznie):
 • wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;
 • zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;
 • orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;
 • dostosowanie Regulaminu do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływająca na postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • usunięcie ewentualnych niejasności interpretacyjnych Regulaminu;
 • konieczność przeciwdziałania naruszeniom Regulaminu lub nadużyciom;
 • zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu.
 1. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zostanie podane do wiadomości na Stronie Internetowej.
 1. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.